Mantelzorg beleid

27 dec 2016
Door Tiemen
Joling Thuiszorg vindt dat wie, dat kan en wil, de regie in eigen hand mag houden over de eigen gezondheid en zelf mag bepalen hoe het leven vorm krijgt. Op deze wijze streeft Joling Thuiszorg ernaar dat, zij die dat wensen en willen, zo lang mogelijk zelfstandig en gezond thuis kunnen blijven wonen.
 
Joling Thuiszorg vindt het van belang dat mensen een betekenisvol leven kunnen leiden; dat mensen een doel in het leven hebben, invloed hebben op het eigen leven en omgeving en daar een gevoel van eigenwaarde aan ontleden.
Joling Thuiszorg vindt dat dit juist geldt voor mensen die afhankelijk zijn van zorg. Zij verkeren in een situatie waarin invloed op het eigen leven niet meer als vanzelfsprekend vorm krijgt. Hierin ligt belangrijke rol van de thuiszorg medewerker en is de bijdrage van mantelzorgers van groot belang. In de samenwerking wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat de cliënt gewend is.
Het Sociaal Cultureel Planbureau voegt daar nog iets aan toe: "Er is sprake van mantelzorg als er langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week hulp wordt geboden."
Uitgangspunten mantelzorgbeleid
Joling Thuiszorg heeft de volgende uitgangspunten voor haar Mantelzorgbeleid gedefinieerd. Deze uitgangspunten worden in het volgende hoofdstuk nader uitgewerkt.
Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in het welzijn van de cliënten.
De samenwerkingsrelatie tussen mantelzorger en zorgverlener is van groot belang. Begrippen hierbij zijn: Communicatie, onderlinge afstemming en elkaar ondersteunen zijn sleutelbegrippen.
Joling Thuiszorg vindt de ondersteuning van zowel mantelzorger als zorgverlener van belang en te faciliteren door bijvoorbeeld scholing of training Zij heeft haar zorgschool hiervoor ter beschikking.
Joling Thuiszorg ervaringen van zorgverleners en mantelzorger te monitoren
Mantelzorger heeft stem in mantelzorgbeleid..
 
De directie van Joling Thuiszorg is eindverantwoordelijk voor het mantelzorgbeleid.
 
Inhoud
De mantelzorger is vaak al lang betrokken bij de zorgvrager en heeft daardoor veel weet van wat de wensen en gewoonten zijn. Door het in kaart brengen van de familie en het uitnodigen en betrekken van familie, zoals ook hierboven gesteld wordt hier inhoud aan gegeven.
 
 
Samenwerking tussen medewerker en mantelzorger
Het is belangrijk om als zorgverlener goed af te stemmen met de mantelzorger. Hierom hecht Joling Thuiszorg grote waarde aan een goede relatie tussen de professionele zorg en de familie/mantelzorger. Tijdens het eerste intakegesprek met een nieuwe cliënt worden de eerste afspraken gemaakt over taken die de mantelzorger op zich wil en kan nemen. Naast de mogelijkheden is het van belang dat ook de grenzen voor zowel mantelzorger als medewerker worden gedefinieerd. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in het zorgdossier van de cliënt. Het zorgplan/zorgdossier wordt minimaal eens per jaar geëvalueerd. Bij deze
evaluaties worden de mantelzorgers actief betrokken. Mantelzorgers zijn kan soms zwaar belast. Wanneer dit niet wordt onderkend is er kans dat de mantelzorger overbelast raakt. Mantelzorgers hebben vast aanspreekpunt Joling Thuiszorg.
Andersom maakt Joling Thuiszorg ook duidelijk afspraken over wie de eerste contactpersoon is voor de medewerkers met betrekking tot de cliënt, bijvoorbeeld op het gebied van zorg. Deze contactpersoon hoeft per definitie geen mantelzorger te zijn.
 
Ondersteuning van de mantelzorger RESPIJTZORG*
Respijtzorg kan helpen om de kans op overbelasting van de mantelzorger te verkleinen en knelpunten op te lossen. Joling Thuiszorg hecht ook aan goede voorlichting aan mantelzorgers. Dit door ze o.a. te ondersteunen middels het aanleren van vaardigheden en begeleiden bij de zorgverlening waar nodig. Daarnaast worden mantelzorgers zoveel mogelijk meegenomen in informatiebijeenkomsten en voorlichtingsprogramma’s. Thema’s tijdens deze bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld tiltechnieken, ziektespecifieke informatie en omgaan met een dementerende naaste. Dit allemaal in het kader om fysieke en mentale overbelasting voor te blijven. Ondersteuning, middels risicosignalering, wordt geboden vanuit Joling Zorgschool. Mogelijke overbelasting van de mantelzorger wordt in de gaten gehouden. Hierbij worden ook interventielijsten gebruikt.
 
Joling Thuiszorgmonitort debehoefte en ervaringen van zorgverlener en mantelzorger
 
Jaarlijks vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats. Aan de hand van een vragenlijst worden mantelzorgers geïnterviewd over de wensen en behoeften in de zorgverlening. Het doel van dit onderzoek is:
• Bewustwording en concrete verbeteracties op teamniveau.
• Welzijn en welbevinden inventarisatie
0-meting op organisatieniveau.
 
Taken verantwoordelijkheden bevoegdheden
 
Een belangrijke randvoorwaarde voor een juiste uitvoering van het mantelzorgbeleid is dat de taken en verantwoordelijkheden voor iedereen vastliggen en bekend zijn.
Directie Joling Thuiszorg
Stelt het mantelzorgbeleid vast
Eindverantwoordelijk voor het mantelzorgbeleid
Stelt coördinator mantelzorgbeleid vast aan
Stelt middelen voor scholing en ondersteuning van mantelzorgers ter beschikking
 
Coördinator mantelzorgbeleid
Het jaarlijks opstellen van een actieplan in het kader van mantelzorgbeleid
Relatiebeheer met kennisinstituten
Afstemming met afdeling kwaliteit (behoefte en ervaringsmetingen mantelzorgers)
Initiëren en coördineren informatiebijeenkomsten mantelzorgers.
 
Zorgverlener
In kaart brengen cliëntsysteem.
Betrekken mantelzorger bij intake en evaluatiemomenten
Risicosignalering van overbelasting van mantelzorger meenemen in reguliere zorg
Afspraken met mantelzorger vastleggen en evalueren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Joling Zorg
Ulgersmaweg 28-2
9731 BT Groningen


Joling Zorg is 7 dagen 24 uur per dag bereikbaar voor zorg, op:
Uitzendbureau: 050-573 22 74
Thuiszorg: 050-549 45 00