Missie en visie

Missie
 
Joling Zorg is er voor alle mensen in de samenleving die zorg nodig hebben. Zorg die werkt.
Onze missie is het verbeteren, herstel danwel behoud van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten. Wij willen onze bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging om – ook voor de toekomst – kwalitatief uitstekende, betrokken en zorgvuldige zorg te leveren vanuit een vraaggestuurd perspectief. Tegelijk willen wij onze bijdrage leveren om de zorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar te houden.
 
Visie
 
Cliënt centraal
Bij Joling Zorg staat de cliënt centraal. Wij vinden het belangrijk dat mensen een betekenisvol leven kunnen leiden. Dat mensen een doel hebben in het leven. Dat mensen invloed hebben op het eigen leven en omgeving. En daar een gevoel van eigenwaarde aan ontlenen.
 
Hier streven wij naar
Joling Zorg wil zorg en ondersteuning bieden aan mensen die zorg nodig hebben. Zorg die werkt. Onze zorg is gericht op eigen regie en kracht van mensen in goede afstemming met hun omgeving. Daarnaast wordt in onze zorg aandacht besteed aan persoonlijk functioneren, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven.
 
Zo bereiken we dat
Joling Zorg gelooft in de kracht van mensen. Met respect voor de eigenheid van mensen werkt Joling Zorg toe naar verbetering, herstel danwel behoud van gezondheid en welzijn. Onze werkwijze is open en persoonlijk. Wij zijn betrokken, beschikbaar en betrouwbaar. Daar waar mogelijk zorgen we ervoor dat mensen zo lang mogelijk regie houden over hun eigen leven en als het kan helpen we zodat mensen de regie terugkrijgen. Dat doen we door de weerbaarheid van mensen te vergroten en hen te ondersteunen zodat zij in hun kracht kunnen komen.
 
Goed en betaalbaar
Wij bieden goede en betaalbare zorg. Passende zorg voor al onze cliënten. De vraag is leidend en de werkprocessen zijn doelmatig, waarbij we continu kijken waar we kunnen vernieuwen en verbeteren.
 
Met wie?
Samen met de cliënt en, als de cliënt dat wil, met de naastbetrokkene(n) stellen we een zorgplan op om (herstel)doelen te halen. Joling Zorg werkt samen met partijen die dicht bij de mensen staan, zoals familie of vrienden, mantelzorgers, huisartsen of welzijnsorganisaties. Met elkaar vormen we een netwerk rondom mensen met een zorgvraag. Doel is het optimaliseren van de zorgverlening. De cliënt en zijn netwerk vormen daarbij het middelpunt. Zo kan er op elk moment en in elke levensfase passende hulp worden geboden.
 
Onze medewerkers
Onze medewerkers zijn echte professionals, bevlogen, goed gekwalificeerd en ervaren. Zij zijn optimaal betrokken en inhoudelijk deskundig. Continuïteit van zorg, inzet en flexibiliteit staan voorop. Door scholing en bijscholing kunnen onze medewerkers zorg van de hoogst haalbare kwaliteit leveren.
 
 
 
 Joling Zorg
Ulgersmaweg 28-2
9731 BT Groningen


Joling Zorg is 7 dagen 24 uur per dag bereikbaar voor zorg, op:
Uitzendbureau: 050-573 22 74
Thuiszorg: 050-549 45 00