Klachtenregeling Cliëntenraad Privacyverklaring

Klachten en geschillen
Niet tevreden?
 
U vindt dat de organisatie niet goed omgaat met uw wensen of meer belooft dan ze waarmaakt.
Dan kunt u klagen.
Een klacht kunt u het beste eerst bespreken met de persoon die het aangaat. Dat kan de begeleider of de verzorgende zijn, maar het kan ook de directeur of de bestuurder van de organisatie zijn. 
Door te praten over een klacht wordt vaak al een oplossing gevonden.
Bent u tóch niet tevreden, dan kunt u dit melden bij de leidinggevende.
 
Soms is het ook nodig om een bemiddelaar in te schakelen.
Dat gebeurt door de organisatie waartegen een klacht is ingediend.
De bemiddelaar helpt klager en beklaagde met hun gesprek. En zoekt samen met hen naar een oplossing.
Uw organisatie kan u hier verder over vertellen
 
De klachtenfunctionaris van Quasir
Bent u nog niet tevreden dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Quasir.
Maar let op: een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Quisir kan altijd. U hoeft dus niet eerst te praten met degene die het aangaat of de leidinggevende. 
Maar dat is wel vaak het beste!
 
Onafhankelijkheid
De Klachtenfunctionaris behandelt uw klacht onafhankelijk. Dat wil zeggen dat de leden van de klachtencommissie niet verbonden zijn aan zorgorganisaties.
 
Lage drempel
Aan klagen zijn geen kosten voor de klager verbonden. Ook hoeft uw klachtbrief niet perfect geschreven te zijn. Als hij maar duidelijk is (zie hieronder)!
 
Doel
Het doel van de behandeling van de klacht is duidelijkheid.
Duidelijkheid over wat er nu precies gebeurd is.
En wat er eigenlijk had moeten gebeuren.
En of de klacht terecht is.
 
Klachtenfunctionaris
Telefoonnummer: 06-48445538
Emailadres: bemiddeling@quasir.nl

Vertrouwenspersoon
Telefoonnummer: 06-57537520

Klachtencommissie
Telefoonnumer: 06-82366772
Emailadres: ambtelijksecretaris@quasir.nl

De geschillencommissie zorg
Telefoonnummer: 070-3105380
 
 
Cliëntenraad Joling Thuiszorg
 
De cliëntenraad is van en voor de cliënten van Joling Thuiszorg. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Joling Thuiszorg. Als raad zullen wij ons inzetten voor een beleid dat goed is voor de cliënten van Joling Thuiszorg. Daarbij hebben wij uw hulp nodig.
 
Wanneer kunt u bij ons terecht?
 
U bent cliënt van Joling Thuiszorg en:
- U heeft een opmerking over de zorg van Joling Thuiszorg
- U heeft een voorstel voor het verbeteren van de zorg van Joling Thuiszorg
 
Neem in dat geval contact op door een brief te sturen of een e-mail.
 
Ook als u een vraag heeft voor ons kunt u een brief of e-mail sturen.
 
Wij reageren op uw bericht binnen 3 weken.
 
Postadres:
Cliëntenraad Joling Thuiszorg
Ulgersmaweg 28-2
9731 BT Groningen
 
E-mail adres:
 
Leden van de cliëntenraad:
Martijn Kuipers - voorzitter
Alfons Veldhuis - secretaris en penningmeester
 
Cliëntervaringsonderzoek:
Elke 2 jaar voert ARGO voor Joling Thuiszorg het cliëntervaringsonderzoek uit.

 

 

Zou u deze organisatie bij uw vrienden en familie aanbevelen?

Aantal mensen dat een 8, 9, of 10 geeft

9

Totaal aantal mensen dat de vraag heeft beantwoord

14

Gemiddelde

7,9


Wij vragen u om ons te waarderen. Dit kunt u doen door op onderstaande link te klikken: Daarna zoeken naar Joling Zorg. Alvast bedankt.
zorgkaartnederland

Privacyverklaring Cliënten Joling Thuiszorg

 

Persoonsgegevens dd 22 mei 2018
Uw privacy is voor Joling Thuiszorg van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin is geregeld hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan. Hierin staat ook dat wij aan moeten kunnen tonen dat wij ons aan de wet houden en zijn wij verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen.  In deze verklaring hebben wij op beknopte wijze de  verplichtingen van Joling Thuiszorg en de rechten van cliënten (of hun vertegenwoordigers) beschreven.  

 

Wat betekent de privacyverklaring
In het kort houdt dit in dat wij de verantwoordelijkheid hebben te vertellen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Welke persoonsgegevens wij vragen, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we gegevens mogelijk verstrekken. Uitgangspunt daarbij is dat we alleen persoonsgegevens gebruiken indien dat noodzakelijk is en natuurlijk op een veilige manier.

 

Welke (standaard) gegevens hebben we van u nodig en waarvoor?
1. Algemene persoonsgegevens (naam, geboortedatum, burgerlijke staat, etc.), contactgegevens (ook van wettelijk vertegenwoordiger), verzekeringsgegevens,  verleende zorgproducten, sociaal profiel / netwerk, medische en gedragsgegevens, voor zover relevant voor het kunnen bepalen van de benodigde zorg- en dienstverlening.
Deze gegevens gebruiken we voor onze bedrijfsvoering, correspondentie en persoonlijke communicatie; in het bijzonder voor de instandhouding van de dienstverlening en externe verantwoording over de verleende zorg (declareren naar zorgkantoor, zorgverzekeraar, gemeente), maar ook voor het betrekken van het sociale netwerk en mantelzorger.

 

2. Client-/relatienummer
Dit nummer kennen we aan elke cliënt toe en is uniek voor de zorgrelatie die we met de cliënt hebben.

 

3. Burgerservicenummer (BSN)
Dit nummer hebben we nodig om gegevens met betrekking tot de cliënt uit te wisselen met zorgkantoor, zorgverzekeraar, overheid en andere zorgaanbieders; gebruik van dit nummer is dan verplicht.

 

4. Medisch/specialistische, gedragsgerelateerde, sociaal-maatschappelijke en verpleegkundige/begeleidings- gegevens.
Deze gegevens gebruiken we voor het vaststellen, toetsen, volgen en uitvoeren van de individuele zorg- en dienstverlening.

 

5. Aard van toegepaste vrijheid beperkende middelen of maatregelen voor cliënt, datum/duur, reden, wiens verantwoordelijkheid en de betreffende woning
Het vastleggen van deze gegevens is nodig om vrijheid beperkende middelen of maatregelen te kunnen toepassen en te kunnen verantwoorden waarom deze maatregelen noodzakelijk zijn.

 

6. Toegediende medicatie
Met af te tekenen medicatielijsten maken wij inzichtelijk welke medicatie cliënten hadden moeten ontvangen en of ze deze ook daadwerkelijk hebben ontvangen.

 

7. Omschrijving en aard van incidenten met betrekking tot cliënten, getroffen maatregelen en schade/letsel.
Handhaving en optimalisering van de kwaliteit van zorgverlening aan cliënten

 

8. Omschrijving en toedracht van (seksueel) misbruik met betrekking tot een cliënt, en de ondernomen actie n.a.v. het misbruik.
Deze gegevens hebben we nodig om het beleid te bepalen ten aanzien van het (seksueel) misbruik (afhandeling, nazorg en preventie)

 

9. Bankrekeningnummer, banksaldo en inkomsten/uitgaven.
Wanneer we de financiën van cliënten beheren, hebben we deze gegevens over; hierover leggen we dan ook verantwoording af.

 

Bovenstaande gegevens mogen we gebruiken op basis van de overeenkomst die we met u afsluiten, zonder daarvoor uw specifieke toestemming te vragen. 

 

Overige persoonsgegevens 
Gegevens dienen altijd met een omschreven doel te worden vastgelegd. Overige bijzondere, extra gevoelige persoonsgegevens (bijvoorbeeld godsdienst, geaardheid, politieke voorkeur en ras) mogen wij niet vastleggen. In een aantal situaties kan toestemming hiervoor een uitzondering vormen. Pasfoto’s kunnen bijvoorbeeld ook iets over iemands ras of religie zeggen. Wanneer we foto’s willen vastleggen voor onze eigen registratie of om ergens te publiceren, kan toestemming als basis worden gebruikt om dit toch mogelijk te maken. Joling Thuiszorg maakt hier ook gebruik van. Toestemming hiervoor kan overigens altijd door u weer worden ingetrokken. Ook euthanasieverklaringen en reanimatieverklaringen worden alleen op verzoek van de cliënt vastgelegd.

 

Wanneer Joling Thuiszorg een gerechtvaardigd belang heeft om gegevens te verzamelen en vast te leggen, mag dit zonder toestemming worden gedaan. Denk dan bijvoorbeeld aan agressief gedrag dat voor onze medewerkers van belang is om te weten. 

 

Hoe verkrijgt Joling Thuiszorg de persoonsgegevens?
De meeste gegevens van een cliënt ontvangen we rechtstreeks wanneer de zorgovereenkomst wordt afgesloten en de zorg wordt gestart. Daarnaast kunnen gegevens worden ontvangen van andere zorgaanbieders.

 

Het dossier/zorgplan vult zich gedurende de periode dat de cliënt bij Joling Thuiszorg  in zorg is. 

 

Intern gebruik van de gegevens
Om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen beperken we het intern gebruik van persoonsgegevens zoveel als mogelijk. Alleen medewerkers die op basis van hun functie uw gegevens moeten gebruiken, mogen dat. Dat regelen we door die medewerkers specifieke bevoegdheid te verlenen (autorisatie) voor toegang tot geautomatiseerde systemen. 

Beveiliging van de gegevens
Joling Thuiszorg neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens veilig te bewaren en tevens ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de voor de zorgsector geldende beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de NEN7510/12/13. 

 

Extern gebruik van gegevens
Verplichte doorgifte
Als zorginstelling heeft Joling Thuiszorg de verplichting om gegevens over benodigde en geleverde zorg te delen met zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeenten (declaraties). Deze uitwisseling vindt plaats via beveiligde verbindingen.

 

In bijzondere situaties kunnen wij ook aan andere instanties verplicht worden om gegevens over u te verstrekken; denk aan de kantonrechter in verband met de verantwoording over beheerde gelden of in geval van een justitieel onderzoek.  

 

Inzage door leveranciers van software/computerprogramma’s
Voor haar bedrijfsvoering maakt Joling Thuiszorg gebruik van veel computerprogramma’s. De leveranciers van de programma’s ondersteunen en onderhouden die en daardoor zijn de persoonsgegevens in die programma’s ook toegankelijk voor medewerkers van die leveranciers. Daarvoor sluiten we met hen een verwerkersovereenkomst waarmee we de leverancier verplichten op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan als Joling Thuiszorg zelf.

 

Overige doorgifte
Wij delen gegevens dus alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer wij aan anderen gegevens verstrekken doen wij dit alleen nadat we van u toestemming hebben verkregen.

 

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
In het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) dient Joling Thuiszorg voor het cliëntendossier een bewaartermijn van 15 jaar te hanteren na beëindiging van de zorgovereenkomst. Voor vastlegging van gegevens in het kader van de BOPZ (vrijheidsbeperkende middelen of maatregelen) geldt een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar. Voor medicatielijsten wordt een bewaartermijn van twee jaar gehanteerd. Voor overige gegevens geldt dat we de gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Wij zullen de gegevens dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

 

Rechten met betrekking tot de eigen persoonsgegevens
Als zorginstelling moeten we persoonsgegevens van cliënten gebruiken. Maar die persoonsgegevens hebben wel op de cliënt zelf betrekking. Daarom heeft de cliënt het recht om de persoonsgegevens:
· in te zien, · te corrigeren als ze niet juist zijn,· over te laten dragen naar andere personen of organisaties. Daarnaast is er het recht te verzoeken gegevens te (laten) verwijderen of bezwaar te maken tegen verwerking van gegevens. 

 

Vragen of kritiek
Als u vragen hebt over uw rechten, niet tevreden bent over hoe wij hieraan uitvoering geven, of specifieke vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

 

Functionaris gegevensbescherming van Joling Thuiszorg:
Justin Veenstra (
j.veenstra@jolingzorg.nl).

 

 

 
Joling Zorg
Ulgersmaweg 28-2
9731 BT Groningen


Joling Zorg is 7 dagen 24 uur per dag bereikbaar voor zorg, op:
Uitzendbureau: 050-573 22 74
Thuiszorg: 050-549 45 00